Obsahy

Prohlášení o ochraně údajů

Osobou zodpovědnou za dále popisované zpracování osobních údajů je společnost ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Vídeň, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (dále jen „ASFINAG“).

Pracovníka společnosti ASFINAG pověřeného ochranou osobních údajů lze kontaktovat na adrese: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Vídeň, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Společnost ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Protože používání našich webových stránek není možné bez uvedení údajů vztahujících se na osobu, probíhá využití Vašich osobních údajů (jako např. jméno, adresa, e-mailová adresa) vždy dobrovolně a pouze s Vašim svolením. Toto platí také pro další předání Vašich údajů třetím stranám (dceřiný podnik nebo jiná třetí strana).

Provedli jsme dle zákonných předpisů pro elektronickou komunikaci a ochranu údajů předepsaná technická a organizační opatření.

Analýza dat / Matomo

Naše webové stránky používají jako nástroj pro analýzu software s otevřeným zdrojovým kódem „Matomo“ (https://matomo.org/). To nám umožňuje analyzovat používání webových stránek. Účelem této analýzy je vylepšování webových stránek mimo jiné sledováním problémů s navigací na webových stránkách a přizpůsobením funkcí a nabídek Vašim přáním.

Matomo používá dále uvedené soubory cookie. Data získaná za pomocí souborů cookie jsou okamžitě automaticky anonymizována uložením zkrácené podoby IP adresy, čímž jsou vyloučena možnost jakýchkoli závěrů ohledně Vašeho zařízení nebo Vaší osoby.

Kromě toho jsou data ukládána výhradně na našem serveru a nejsou přenášena na jiné servery ani předávána třetím stranám. Sběr dat s okamžitou anonymizací Vašich údajů je pro provoz webových stránek nezbytný.

MTCaptcha

Náš web používá službu MTCaptcha, aby bránil automatizovaným přístupům a umožnil přístup pouze oprávněným uživatelům a byl zároveň chráněn před zneužitím spammery a roboty. Soubory cookie nastavené touto službou slouží výhradně k tomu, aby zabránily použití formulářů roboty a automatickými skripty, a jsou naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Bližší informace o ochraně údajů při používání MTCaptcha najdete v sekci https://www.mtcaptcha.com/gdpr-captcha.

Cookies

Právním základem pro používání funkčně nezbytných souborů cookie je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR, zajistit technický provoz a základní funkce našich webových stránek, jakož i uložit Vámi zvolené nastavení souborů cookie a odpovídajícím způsobem provozovat webové stránky. U všech ostatních cookies kromě těch, které jsou funkčně nezbytné, je právním základem pro jejich použití Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného do tohoto okamžiku.

Níže naleznete seznam cookies, které používáme a které nevyžadují souhlas uživatele:

Název Doba uložení Typ / účel

__RequestVerificationToken

Konec relace

Zabraňuje neoprávněnému zveřejňování obsahu webových stránek (tzv. padělání požadavků napříč weby). Neobsahuje žádné informace o uživateli.

ASP.NET_SessionId

Konec relace

Víceúčelový cookie relace platformy používaný webovými stránkami založenými na technologii Microsoft.NET.

.ASPXANONYMOUS

1 hodina

Jedinečné ID pro anonymní uživatele.

_pk_id

13 měsíců

Shromažďuje statistiky o návštěvách uživatele na webu, jako je počet návštěv, průměrný čas strávený na webu a které stránky byly přečteny.

_pk_ses

30 minut

Používá platforma Matomo Analytics ke sledování zobrazení stránky návštěvníkem v průběhu relace.

jsV

Konec relace

Nastavuje MTCaptcha a slouží k zaznamenání použité verze skriptu.

mtv1ConfSum

Konec relace

Nastavuje MTCaptcha jako kontrolní data pro ověření.

mtv1Pulse

Konec relace

Nastavuje MTCaptcha jako identifikační řetězec.

contrast

365 dní

Uloží nastavení zvýšeného kontrastu, aby se toto nastavení při příští návštěvě webové stránky aktivovalo jako výchozí.

Níže naleznete seznam základních cookies, které používáme a které vyžadují souhlas uživatele:

Název Doba uložení Typ / účel

NonEssentialCookiesAccepted

3 měsíců

Uložení rozhodnutí z banneru cookie

epslanguage

1 rok

Jazykové předvolby uživatele

Níže naleznete seznam cookies, které používáme a které vyžadují souhlas uživatele v případě souhlasu se všemi soubory cookies:

Název Doba uložení Typ / účel

dtCookie

Relace

Sleduje návštěvu několika přístupů ke službám Dynatrace.

dtLatC

Relace

Měří latenci serveru pro služby Dynatrace.

dtPC

Relace

Používá se pro služby Dynatrace k identifikaci správných koncových bodů.

rxVisitor

2 roky

Definuje jedinečné ID návštěvníka pro uživatele služeb Dynatrace za účelem identifikace návštěvníka, kterému mají být relace přiřazeny.

Rxvt

Relace

Ukládá časová razítka pro služby Dynatrace k určení, kdy relace začínají a končí.

dtSa

Relace

Používá se k ukládání kontextových informací o uživatelských akcích pro služby Dynatrace na různých stránkách.

Využívání není bez cookies možné.

Dynatrace

Dynatrace získává přehled o výkonu webové aplikace a navigaci našich uživatelek a uživatelů na webových stránkách. Dynatrace zaznamenává cesty kliknutí, chyby JavaScriptu, typy prohlížečů a geografické oblasti. V případě akceptování všech souborů cookie se zaznamená také název polí a e-mailová adresa. Tato data nám pomáhají identifikovat problémy s funkčností. Shromážděné údaje jsou po 35 dnech automaticky odstraňovány.

Zásady ochrany soukromí společnosti Dynatrace

Informace o právech subjektů údajů

Podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů mají subjekty údajů tato práva:

1. Právo na přístup k informacím

Každý subjekt údajů dotčený zpracováním údajů má právo – po prokázání své totožnosti – požadovat po společnosti ASFINAG informace o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. V takovém případě má subjekt údajů právo na další informace o účelu a právním základu zpracování, o kategoriích údajů, které se jej týkají, o zdrojích údajů, o příjemcích jeho údajů, o (ne)existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, na případné poučení o svých právech a povinnostech a na vydání kopie osobních údajů.

2. Právo na opravu a výmaz

Jsou-li osobní údaje nesprávné nebo neúplné, může subjekt údajů případně i prostřednictvím doplňujícího prohlášení požadovat opravu, doplnění nebo vymazání údajů, které se jej v rámci daného účelu zpracování týkají. Společnost ASFINAG je zejména povinna vymazat osobní údaje, pokud je jejich výmaz stanoven zákonem nebo pokud byl zrušen dříve poskytnutý souhlas se zpracováním, pokud neexistuje další právní základ pro zpracování nebo pokud osobní údaje již nejsou pro účely, pro které byly shromážděny, nezbytné.

Právo na výmaz však nevzniká, pokud je zpracování nutné v souvislosti s plněním právního závazku společnosti ASFINAG, nebo plněním úkolu ve veřejném zájmu nebo ve výkonu veřejné moci nebo v souvislosti s uplatňováním, výkonem nebo obranou právních nároků.

3. Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má právo omezit zpracování svých osobních údajů. K tomu musí být splněn jeden z následujících předpokladů:

  • subjekt údajů popírá správnost osobních údajů, v takovém případě po dobu, která společnosti ASFINAG umožní správnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho požaduje omezení využívání osobních údajů;
  • společnost ASFINAG již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje a zároveň je však potřebuje subjekt údajů za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby svých práv;
  • pokud subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování, dokud není jisté, zda oprávněné důvody společnosti ASFINAG nad důvody subjektu údajů převažují.

Omezené údaje však mohou být dále použity k ochraně práv jiné osoby, pro účely důležitého veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti ASFINAG.

4. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo obdržet osobní údaje, které společnosti ASFINAG poskytl, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky možné, tyto údaje nechat předat jinému subjektu odpovědnému za zpracování. Toto právo však existuje pouze tehdy, pokud je zpracování založeno na právním základě smlouvy nebo souhlasu subjektu údajů.

5. Právo na námitku

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů z důvodů vyplývajících z jeho zvláštní situace. Toto právo existuje pouze v případě zpracování

  • nezbytného pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo
  • při výkonu veřejné moci, která byla na společnost ASFINAG přenesena, nebo
  • k ochraně oprávněných zájmů společnosti ASFINAG nebo třetí strany.

Společnost ASFINAG pak již nebude osobní údaje zpracovávat, ledaže by mohla prokázat naléhavé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

6. Právo vznést námitku proti přímému marketingu

V případě zpracování osobních údajů za účelem provozování přímého marketingu má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, za účelem takového marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

7. Právo na stížnost u dozorujícího orgánu

Každý subjekt údajů má právo na stížnost u Úřadu pro ochranu údajů, Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň, dsb@dsb.gv.at.