Obsahy

Vyhlásenie o ochrane údajov

Za spracovanie nižšie uvedených údajov je zodpovedná spoločnosť ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, Tel.: +43 50 108-10000, Fax: +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (ďalej nazvaná ako „ASFINAG“).

Pracovník spoločnosti ASFINAG zodpovedný za ochranu údajov je k dispozícii na: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, Tel.: +43 1 955 1266, Fax: +43 1 955 1277.

Spoločnosť ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft kladie veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Pokiaľ nie je používanie našej webovej stránky bez uvedenia osobných údajov možné, realizuje sa používanie Vašich osobných údajov (napríklad mena, adresy, e-mailovej adresy) vždy na dobrovoľnej báze a je možné len s Vaším súhlasom. To isté platí aj pre prenos Vašich osobných údajov tretím stranám (dcérskym spoločnostiam alebo iným tretím stranám).

V súlade s právnymi predpismi pre elektronickú komunikáciu a ochranu údajov sme prijali predpísané technické a organizačné opatrenia.

Analýza údajov / Matomo

Naša webová stránka používa softvér typu open source „Matomo“ (https://matomo.org/) ako nástroj na analýzu webu. To nám umožňuje vypracovať analýzu používania webovej stránky. Účelom tejto analýzy je webovú stránku pre Vás zlepšovať tým spôsobom, že okrem iného budú zistené navigačné problémy webovej stránky ako aj ponuky a funkcie prispôsobené podľa Vašich požiadaviek.

Softvérom Matomo sa nastavia nižšie uvedené súbory cookies. V rámci súborov cookies zisťované údaje sú okamžite automaticky anonymizované tým spôsobom, že sa IP-Adressa uloží v skrátenej forme a takto sa vylúči možnosť spätnej dedukcie Vášho koncového zariadenia, príp. Vašej osoby.

Okrem toho budú údaje ukladané výlučne na našom serveri a nie postúpené na iné servery, príp. tretím stranám. Zisťovanie s okamžitou anonymizáciou Vašich údajov je pre prevádzku webovej stránky bezpodmienečne nevyhnutné.

MTCaptcha

Naša webová stránka využíva službu od spoločnosti MTCaptcha, aby sa zabránilo automatizovaným dopytom a aby sa umožnil prístup len oprávneným používateľom a k ochrane pred zneužitím spamermi a robotmi. Touto službou uložené súbory cookies, slúžia výlučne k tomu, aby sa zabránilo používaniu formulára prostredníctvom robotov a automatizovaných skriptov a sú bezpodmienečne nevyhnutné pre prevádzku internetovej stránky. Nezaznamenávajú sa žiadne osobné údaje. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov pri používaní služby MTCaptcha sú uvedené na stránke https://www.mtcaptcha.com/gdpr-captcha.

Cookies

Právnym základom pre používanie funkčne nevyhnutných súborov cookies je náš oprávnený záujem v zmysle článku 6 odsek 1 písmeno f GDPR, zaistiť technickú prevádzku a základné funkcie našej webovej stránky ako aj uložiť Vaše zvolené nastavenia cookie a v súlade s tým prevádzkovať webovú stránku. Pre všetky ostatné súbory cookie (ako funkčne nevyhnutné) je právnym základom pre používanie Váš súhlas podľa článku 6 odsek 1 písmeno a GDPR. Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, čo sa ale netýka zákonnosti realizovaného spracovania až do tohto okamihu.

Nižšie je uvedený zoznam nami uložených súborov cookies nevyžadujúcich súhlas:

Názov Doba uloženia Druh/účel

__RequestVerificationToken

Ukončenie relácie

Zabraňuje neoprávneným nastaveniam obsahov webových stránok (tzv. Cross-Site-Request-Forgery) Neobsahuje žiadne informácie o používateľovi.

ASP.NET_SessionId

Ukončenie relácie

Viacúčelový súbor cookie relácie platformy, ktorý sa používa webovými stránkami, ktoré sú založené na technológii Microsoft.NET.

.ASPXANONYMOUS

1 hodina

Jedinečný ID kód pre anonymné používateľky a anonymných používateľov.

_pk_id

13 mesiacov

Zhromažďuje štatistické údaje o návštevách používateľa na webovej stránke, napr. počet návštev, priemerná doba strávená na webovej stránke, a ktoré stránky boli prečítané.

_pk_ses

30 minút

Používa ho platforma Matomo Analytics, za účelom sledovania načítaní stránky návštevníka počas relácie.

jsV

Ukončenie relácie

Je nastavené službou MTCaptcha a slúži pre ukladanie použitej verzie skriptu.

mtv1ConfSum

Ukončenie relácie

Je nastavené službou MTCaptcha ako skúšobné údaje pre validáciu.

mtv1Pulse

Ukončenie relácie

Je nastavené službou MTCaptcha ako identifikačný reťazec.

contrast

365 dní

Uloží nastavenia pre zvýšený kontrast, aby sa pri ďalšej návšteve webovej stránky tieto nastavenia štandardne ihneď aktualizovali.

Nižšie je uvedený zoznam nami uložených súborov cookies vyžadujúcich súhlas:

Názov Doba uloženia Druh/účel

NonEssentialCookiesAccepted

3 mesiace

Uloženie nastavení bannera s cookies (pruhu s oznámením)

epslanguage

1 rok

Jazykové preferencie používateľa

Nižšie je uvedený zoznam nami uložených súborov cookies vyžadujúcich súhlas, pri súhlase so všetkými súbormi cookie:

Názov Doba uloženia Druh/účel

dtCookie

Relácia

Sleduje návštevu niekoľkých požiadaviek na služby Dynatrace.

dtLatC

Relácia

Meria latentnú dobu servera pre výkony služby Dynatrace.

dtPC

Relácia

Používa sa pre služby Dynatrace, za účelom identifikovania správnych koncových bodov.

rxVisitor

2 roky

Stanovuje jednoznačné ID návštevníka pre používateľku príp. používateľa pre služby Dynatrace, aby sa identifikoval návštevníčka príp. návštevník, ktorej alebo ktorému majú byť priradené relácie.

Rxvt

Relácia

Ukladá časovú pečiatku pre služby Dynatrace, s cieľom určiť kedy relácie začínajú a končia.

dtSa

Relácia

Používa sa na ukladanie kontextových informácií o reakciách používateľa pre služby Dynatrace naprieč rôznymi stránkami.

Využívanie bez cookies nie je možné.

Dynatrace

Služba Dynatrace získava prehľad o výkonnosti webovej aplikácie a o navigácii našich používateliek a používateľov na webovej stránke. Dynatrace zaznamenáva cesty klikania, chyby JavaScript, typy prehliadačov a geografické regióny. Ak boli všetky súbory cookies akceptované, budú tiež zaznamenané polia meno, e-mailová adresa a IP adresa. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať funkčné problémy. Získané údaje sa po 35 dňoch automaticky vymažú.

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Dynatrace

Informácia o právach dotknutej osoby

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) majú dotknuté osoby nasledujúce práva:

1. Právo na prístup k informáciám

Každá osoba dotknutá spracovávaním údajov má právo, po tom, čo preukázala svoju totožnosť, požadovať od spoločnosti ASFINAG informácie o tom, či sú spracovávané jeho osobné údaje. Ak je tomu tak, potom má dotknutá osoba právo na ďalšie informácie o účele a právnom základe spracúvania, o kategóriách jeho sa týkajúcich údajov, o zdrojoch údajov, o príjemcoch jeho údajov, o skutočnosti, že (ne)dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, na prípadné poučenie o jeho právach a povinnostiach ako aj kópiu osobných údajov.

2. Právo na opravu, vymazanie

Ak sú osobné údaje nepresné alebo neúplné, tak môže dotknutá osoba požadovať, príp. formou doplňujúceho vyhlásenia, o opravu, o doplnenie alebo vymazanie údajov v rámci účelu spracúvania, ktoré sa jej týkajú. Povinnosťou spoločnosti ASFINAG je najmä vymazať osobné údaje pokiaľ vymazanie ustanovujú právne predpisy, príp. ak bol zrušený prípadný súhlas na spracúvanie, ak neexistuje žiadny ďalší legislatívny základ pre spracúvanie alebo ak osobné údaje pre účely, na ktoré sa získavali, viac nie sú potrebné.

Avšak právny nárok na vymazanie neexistuje vtedy, ak spracúvanie slúži k splneniu právnej povinnosti spoločnosti ASFINAG, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo je nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajovanie právnych nárokov.

3. Právo na obmedzenie spracúvania

Každá dotknutá osoba má právo nechať obmedziť spracúvanie jej osobných údajov. K tomu musí byť splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

  • Ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti ASFINAG overiť správnosť osobných údajov;
  • Ak je spracúvanie protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie používania osobných údajov;
  • Ak spoločnosť ASFINAG už viac osobné údaje na účely spracúvania nepotrebuje a súčasne ich však požaduje dotknutá osoba na uplatnenie, výkon alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • Ak dotknutá osoba podala námietku voči spracúvaniu pokiaľ nie je isté, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti ASFINAG prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

Avšak obmedzené údaje sa smú ďalej využívať na ochranu práv inej osoby, z dôvodu dôležitého verejného záujmu alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajovanie právnych nárokov spoločnosti ASFINAG.

4. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla spoločnosti ASFINAG, dostať v štruktúrovanom, obvyklom a strojovo čitateľnom formáte, príp. ak to je technicky možné, ich nechať preniesť na iného zodpovedného zástupcu. Toto právo sa však uplatňuje iba v prípade, keď je spracúvanie právne podložené zmluvou príp. súhlasom dotknutej osoby.

5. Právo vznesenia námietky

Dotknutá osoba má právo z dôvodov vyplývajúcich z jej mimoriadnej situácie, kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu dotknutých osobných údajov. Toto právo sa uplatňuje iba v prípade, ak je spracúvanie

  • nevyhnutné na splnenie úlohy, realizovanej vo verejnom záujme alebo
  • realizované pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti ASFINAG alebo
  • nevyhnutné na zabezpečenie oprávnených záujmov spoločnosti ASFINAG alebo tretej strany.

Spoločnosť ASFINAG potom viac nespracúvava osobné údaje, iba ak, môže preukázať presvedčivé legitímne dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmy, práva a slobody dotknutej osoby, alebo spracúvanie slúži pre uplatnenie, realizáciu alebo obhajobu právnych nárokov.

6. Právo na vznesenie námietky proti priamej reklame

Ak sú osobné údaje spracovávané za účelom zaistenia priameho marketingu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú na účely takejto reklamy, podať námietku. Ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nebudú viac spracovávať.

7. Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov na adrese: Datenschutzbehörde, Barichgasse 40- 42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at.