Obsahy

Vyhlásenie o prístupnosti

Informácie v súlade so zákonom o prístupnosti internetových stránok (WZG)

Vyhlásenie o prístupnosti

Spoločnosť Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (skrátene „ASFINAG“) sa usiluje, aby zabezpečila prístupnosť obsahu jej internetových stránok v súlade so zákonom o prístupnosti internetových stránok (WZG) v platnom znení ktorým sa vykonáva smernica (EU) 2016/2102 Európskeho parlamentu a Rady z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Úradný vestník L 327 z 02.12.2016, strana 1).

Toto vyhlásenie o prístupnosti platí pre webové sídlo https://evidenz.asfinag.at/.

Stav zlučiteľnosti s požiadavkami

Toto webové sídlo je z nasledujúcich nesúladov a výnimiek čiastočne zlučiteľný so stupňom súladu AA „Usmernení o dostupnosti internetového obsahu - WCAG 2.1“ prípadne príslušnou európskou normou EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Neprístupný obsah

Celý obsah je v súčasnosti zlúčiteľný s ustanoveniami o bezbariérovom prístupe.

Vytvorenie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 23. septembra 2020.

Vyhodnotenie kompatibility webového sídla s WZG s cieľom implementácie požiadaviek smernice (EÚ) 2016/2102 sa uskutočnilo formou autotestu podľa WCAG 2.0 v zhode na úrovni AA v septembri 2020. Prekontrolovaná bola celé webové sídlo https://evidenz.asfinag.at/. Jednotlivé obsahy stránok redakcia pravidelne kontroluje pred ich zverejnením.

Spätná väzba a kontaktné údaje

Ponuky a služby na tejto internetovej stránke sa neustále zdokonaľujú a rozširujú. Pritom je pre nás prvoradou prioritou obsluhovateľnosť a prístupnosť.

Ak spozorujete prekážky, ktoré vám bránia v používaní našej webovej stránky - problémy, ktoré nie sú popísané v tomto vyhlásení, nedostatky v súvislosti s dodržiavaním požiadaviek na prístupnosť - žiadame vás, aby ste nás informovali prostredníctvom e‑mailu. Vašu požiadavku posúdime a čo najskôr vás budeme kontaktovať.

Všetky správy a návrhy nám, prosím, zašlite na info-shop@asfinag.at s uvedením predmetu „Hlásenie prekážky na evidenz.asfinag.at“. Popíšte, prosím, problém a pošlite nám adresu(-y) URL dotknutej(-ých) webovej(-ých) stránky(-ok) alebo dokumentu(-ov).

Konanie na presadzovanie práva

V prípade neuspokojivých odpovedí z vyššie uvedenej možnosti kontaktu, môžete sa podaním sťažnosti obrátiť na Rakúsku agentúru na podporu výskumu (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH - FFG). FFG prijíma prostredníctvom kontaktného formulára sťažnosti elektronickou cestou.

Kontaktný formulár Orgánu zaoberajúceho sa sťažnosťami

Tieto sťažnosti skúma FFG s cieľom určiť, či sa týkajú porušení proti ustanoveniam zákona o prístupnosti internetových stránok, najmä nedostatkov pri dodržiavaní požiadaviek na prístupnosť výrobkov a služieb, spolkovou republikou alebo inštitúciou, ktorá je ňou poverená.
Ak je sťažnosť oprávnená, musí FFG vydať spolkovej krajine alebo dotknutým právnickým osobám odporúčania pre činnosť a navrhnúť opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov.

Ďalšie informácie o postupoch prejednávania sťažností