Treści

Oświadczenie o dostępności

Informacje zgodne z austriacką ustawą o dostępności w sieci (WZG)

Oświadczenie o dostępności

Spółka Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (w skrócie „ASFINAG”) podejmuje starania w celu zapewnienia dostępności swoich stron internetowych w myśl austriackiej ustawy o dostępności w sieci (WZG) w obowiązującym brzmieniu, implementującej do austriackiego prawa krajowego dyrektywę (UE) 2016/2102 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 z 02.12.2016 r., strona 1).

Niniejsze oświadczenie o dostępności dotyczy strony internetowej https://evidenz.asfinag.at/.

Stopień zgodności z wymogami

Ze względu na poniższe niezgodności i wyjątki ta strona internetowa częściowo odpowiada poziomowi zgodności AA określonemu w „Zaleceniach dotyczących tworzenia dostępnych serwisów internetowych – WCAG 2.1” lub obowiązującej normie europejskiej EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Treści niespełniające wymogów dostępności

Obecnie wszystkie treści są zgodne z przepisami dotyczącymi dostępności.

Sporządzenie niniejszego oświadczenia o dostępności

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone 23 września 2020 r.

Analiza zgodności strony internetowej z ustawą WZG implementującą do austriackiego prawa krajowego wymagania określone w dyrektywie (UE) 2016/2102 została przeprowadzona we wrześniu 2020 r. w formie autotestu w myśl WCAG 2.0 zgodnie z poziomem zgodności AA. Sprawdzono całą stronę internetową https://evidenz.asfinag.at/. Poszczególne treści strony są regularnie sprawdzane przez zespół redakcyjny przed ich publikacją.

Informacja zwrotna i dane kontaktowe

Oferty i usługi znajdujące się na tej stronie internetowej są stale optymalizowane i rozbudowywane. Dużą wagę przywiązujemy przy tym do funkcjonalności i dostępności.

W przypadku napotkania na jakiekolwiek przeszkody utrudniające korzystanie z naszej strony internetowej – np. problemy nieopisane w niniejszym oświadczeniu, nieprawidłowości w związku z realizacją wymagań dotyczących dostępności – prosimy o przesłanie informacji na ten temat poprzez wiadomość e‑mail. Sprawdzimy zgłoszenie i skontaktujemy się z Państwem w najbliższym możliwym terminie.

Prosimy o przesyłanie wszystkich informacji i sugestii na adres info-shop@asfinag.at. W temacie wiadomości prosimy wpisać „Informacja o przeszkodzie na evidenz.asfinag.at”. Prosimy o opisanie problemu oraz załączenie adresu (adresów) danej strony internetowej lub dokumentu.

Procedura wykonawcza

W przypadku niesatysfakcjonującej odpowiedzi po przesłaniu zgłoszenia na powyższy adres można skierować skargę do Austriackiej Agencji Promocji Badań (FFG). FFG przyjmuje skargi przesłane drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy instytucji przyjmującej skargi

Wspomniane skargi zostaną następnie skontrolowane przez FFG pod kątem niezgodności z wytycznymi austriackiej ustawy o dostępności w sieci, za które odpowiada państwo albo instytucja państwowa, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości w realizacji wymagań dotyczących dostępności.
Jeśli skarga okaże się zasadna, FFG skontaktuje się z organami państwowymi albo danym podmiotem prawa w celu przekazania zaleceń co do dalszych działań, mających na celu usunięcie istniejących nieprawidłowości.

Więcej informacji na temat procedury składania skarg