Treści

Oświadczenie o ochronie danych

Administratorem poniżej opisanego przetwarzania danych jest spółka ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (zwana dalej „ASFINAG”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych spółki ASFINAG: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Spółka ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkownika. Wprawdzie korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail) nie jest możliwe, ale ich wykorzystanie jest zawsze dobrowolne i odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Odnosi się to również do przekazywania danych użytkownika osobom trzecim (filie lub inne osoby trzecie).

Zgodnie z przepisami ustawowymi dot. łączności elektronicznej oraz ochrony danych zastosowaliśmy wszelkie wymagane środki organizacyjne i techniczne.

Analiza danych / Matomo

Nasza strona internetowa korzysta z oprogramowania open source „Matomo” (https://matomo.org/) jako narzędzia do analizy internetowej. Dzięki temu możemy sporządzać analizę korzystania ze strony internetowej. Celem analizy jest doskonalenie strony internetowej dla użytkowników, m.in. poprzez identyfikowanie problemów z nawigacją oraz dostosowywanie funkcji i ofert do wymagań użytkownika.

Za pomocą Matomo wykorzystywane są wskazane poniżej pliki cookie. Dane uzyskane w ramach plików cookie są natychmiast automatycznie anonimizowane poprzez zapisywanie adresu IP w formie skróconej, dzięki czemu identyfikacja urządzenia końcowego użytkownika lub osoby użytkownika jest wykluczona.
Ponadto dane są zapisywane wyłącznie na naszym serwerze i nie są przekazywane na inny serwer ani osobom trzecim. Przekazywanie danych wraz z ich natychmiastową anonimizacją jest niezbędnie konieczne do działania strony internetowej.

MTCaptcha

Nasza strona korzysta z usługi MTCaptcha, aby zapobiec zautomatyzowanym wyszukiwaniom i umożliwić dostęp tylko uprawnionym użytkownikom oraz chronić przed nadużyciami ze strony spamerów i botów. Stosowane przez tę usługę pliki cookie służą wyłącznie do zapobiegania używaniu formularzy przez boty oraz automatyczne skrypty i są absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Nie są rejestrowane żadne dane osobowe. Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z MTCaptcha można znaleźć pod adresem https://www.mtcaptcha.com/gdpr-captcha.

Pliki cookie

Podstawą prawną wykorzystania funkcjonalnie niezbędnych plików cookie jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który stanowi zapewnienie technicznego funkcjonowania i podstawowych funkcji naszej strony internetowej, a także zapisanie wybranych ustawień plików cookie i w ten sposób odpowiednie obsługiwanie strony internetowej. W przypadku wszystkich innych plików cookie (innych niż te, które są funkcjonalnie niezbędne) podstawą prawną ich wykorzystania jest zgoda użytkownika w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, ale nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem prowadzonego do tego momentu przetwarzania.

Poniżej znajduje się wykaz stosowanych przez nas plików cookie, które nie wymagają zgody użytkownika na wykorzystanie:

Imię i nazwisko Okres przechowywania Rodzaj/cel
__RequestVerificationToken Koniec sesji Zapobiega nieautoryzowanemu umieszczaniu treści stron internetowych (tzw. cross-site request forgery). Nie zawiera żadnych informacji dotyczących użytkownika.

ASP.NET_SessionId

Koniec sesji

Sesyjne pliki cookie na platformy wielofunkcyjne wykorzystywane przez strony internetowe bazujące na technologii Microsoft.NET T.

.ASPXANONYMOUS

1 godzina

Jednoznaczne ID dla anonimowych użytkowników.

_pk_id

13 miesięcy

Gromadzi statystyki dotyczące wizyt użytkownika na stronie internetowej, takie jak liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie oraz informacje, które strony zostały przeczytane.

_pk_ses

30 minut

Wykorzystywany przez platformę Matomo Analytics do śledzenia odsłon strony przez odwiedzającego podczas sesji.

jsV

Koniec sesji

Jest stosowany przez MTCaptcha i służy do przechowywania wersji skryptu.

mtv1ConfSum

Koniec sesji

Jest stosowany przez MTCaptcha jako dane kontrolne do weryfikacji.

mtv1Pulse

Koniec sesji

Jest stosowany przez MTCaptcha jako ciąg identyfikacyjny.

contrast

365 dni

Zapisuje ustawienie zwiększonego kontrastu, aby przy następnej wizycie na stronie aktywować to ustawienie domyślnie.

Poniżej znajduje się wykaz stosowanych przez nas plików cookie, które wymagają zgody użytkownika na wykorzystanie:

Imię i nazwisko Okres przechowywania Rodzaj/cel

NonEssentialCookiesAccepted

3 miesiące

Zapisanie decyzji dotyczącej informacji o plikach cookie

epslanguage

1 rok

Preferencje językowe użytkownika

Poniżej znajduje się wykaz stosowanych przez nas plików cookie, które wymagają zgody użytkownika na wykorzystanie w przypadku zgodny na wszystkie pliki cookie:

Imię i nazwisko Okres przechowywania Rodzaj/cel

dtCookie

Sesja

Śledzi wizytę w ramach wielu zapytań dotyczących usług Dynatrace.

dtLatC

Sesja

Mierzy czas opóźnienia serwera dla usług Dynatrace.

dtPC

Sesja

Wykorzystywany dla usług Dynatrace do identyfikacji właściwych punktów końcowych.

rxVisitor

2 lata

Określa unikalny identyfikator odwiedzającego dla użytkownika usług Dynatrace w celu identyfikacji odwiedzającego, któremu należy przypisać sesje.

Rxvt

Sesja

Przechowuje znaczniki czasu dla usług Dynatrace, aby określić, kiedy sesje się rozpoczynają, a kiedy kończą.

dtSa

Sesja

Wykorzystywany do przechowywania informacji kontekstowych o działaniach użytkowników dla usług Dynatrace z różnych stron.

Korzystanie bez plików cookie nie jest możliwe. 

Dynatrace

Dynatrace monitoruje wydajność aplikacji internetowej oraz nawigację naszych użytkowników na stronie. Dynatrace gromadzi ścieżki kliknięć, błędy JavaScript, typy przeglądarek i regiony geograficzne. W przypadku zaakceptowania wszystkich plików cookie zapisane zostają również pola z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail, a także adresem IP. Dane te pomagają nam rozpoznawać problemy związane z funkcjonowaniem. Zgromadzone dane są usuwane automatycznie po 35 dniach.

Oświadczenie o ochronie danych Dynatrace.

Informacje o osobach, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, ma prawo – po potwierdzeniu swojej tożsamości – zażądać od ASFINAG informacji o tym, czy jej dane osobowe są przetwarzane. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji o celach i podstawie prawnej przetwarzania, kategoriach swoich danych, źródłach danych, odbiorcach swoich danych, (nie)istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania), ma także prawo zostać poinformowana o swoich prawach i obowiązkach oraz prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych.

2. Prawo do poprawiania i usunięcia danych

W przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, osoba, której dane dotyczą, może – ew. przy pomocy oświadczenia uzupełniającego – zażądać poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia swoich danych w ramach celów przetwarzania. ASFINAG ma obowiązek usunięcia danych osobowych zwłaszcza wtedy, gdy jest to przewidziane ustawowo, cofnięto zgodę na przetwarzanie, nie ma dalszej podstawy prawnej do przetwarzania lub dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje jednak w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego ASFINAG lub wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub następuje w ramach sprawowania władzy publicznej, lub dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. W tym celu musi być spełniony jeden z poniższych warunków:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres, który umożliwia ASFINAG sprawdzenie prawidłowości danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystywania jej danych osobowych,
  • ASFINAG nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania i jednocześnie osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych,
  • gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, dopóki nie ustali się, czy uzasadnione powody ASFINAG przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

Ograniczone dane mogą być jednak w dalszym ciągu wykorzystywane do ochrony praw innej osoby, w celu realizacji ważnego interesu publicznego lub dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych ASFINAG.

4. Prawo do przenoszalności danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać swoje dane osobowe udostępnione ASFINAG w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym komputerowo formacie lub – jeżeli istnieją techniczne możliwości – zażądać ich przekazania innemu podmiotowi odpowiedzialnemu. Jednak prawo to obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej w formie umowy lub zgody osoby, której dane dotyczą.

5. Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo z powodów, które wynikają z jej szczególnej sytuacji, w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Prawo to obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy przetwarzanie

  • jest niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub
  • następuje w ramach sprawowania władzy publicznej, którą przekazano ASFINAG lub
  • jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów ASFINAG lub osoby trzeciej.

W takim przypadku ASFINAG zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, chyba że jest w stanie wskazać wystarczające, podlegające ochronie powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

6. Prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej

W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów takiej reklamy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu swoich danych do celów reklamy bezpośredniej, jej dane osobowe przestaną być przetwarzane w tym celu.

7. Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę w organie ochrony danych: Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń, dsb@dsb.gv.at.