Inhoud

Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor de hierna beschreven gegevensverwerkingen is ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wenen, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (hierna „ASFINAG“).

De met de gegevensbescherming belaste persoon van de ASFINAG is bereikbaar onder: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1030 Wenen, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor zover het gebruik van onze website niet zonder opgave van persoonsgegevens mogelijk is, gebeurt het gebruik van uw persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres) altijd vrijwillig en alleen met uw toestemming. Dit geldt ook voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden (dochterondernemingen of andere derden).

Wij hebben overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor elektronische communicatie en gegevensbescherming de voorgeschreven technische en organisatorische maatregelen genomen.

Gegevensanalyse / Matomo

Onze website gebruikt de open source-software "Matomo" (https://matomo.org/) als web-analyse-instrument. Daarmee is het voor ons mogelijk een analyse te maken van het gebruik van de website. Deze analyse heeft als doel de website voor u te verbeteren, doordat o.a. navigatieproblemen van de website opgespoord alsmede functies en aanbiedingen aangepast worden aan uw wensen.

Door Matomo worden onderstaande cookies geplaatst. De in het kader van de cookies geregistreerde gegevens worden onmiddellijk automatisch geanonimiseerd, doordat het IP-adres afgekort wordt opgeslagen en zodoende een herleiding naar uw eindapparaat resp. uw persoon uitgesloten is. Bovendien worden de gegevens uitsluitend op onze server opgeslagen en niet overgedragen aan andere servers of derden. De registratie met onmiddellijke anonimisering van uw gegevens is voor het gebruik van de website absoluut noodzakelijk.

MTCaptcha

Onze website gebruikt een service van MTCaptcha, om automatisierte opvragen te voorkomen en toegang alleen mogelijk te maken voor legitieme gebruikers en te beschermen tegen misbruik door spammers en bots. De door deze service geplaatste cookies dienen uitsluitend ter voorkoming van het forumliergebruik door bots en automatische scripts en zijn absoluut nodig voor het gebruik van de website. Er worden geen persoonsgegevens geregistreerd. Verdere informatie over privacy bij gebruik van MTCaptcha vindt u onder https://www.mtcaptcha.com/gdpr-captcha.

Cookies

Rechtsgrond voor de toepassing van functioneel noodzakelijke cookies is ons legitieme belang conform art 6 lid 1 letter f AVG, de technische exploitatie en de fundamentele functies van onze website te verzekeren en uw gekozen cookie-instellingen op te slaan en de website dienovereenkomstig te exploiteren. Voor alle andere cookies (behalve de functioneel noodzakelijke) is de rechtsgrond voor de toepassing uw toestemming conform art. 6 lid 1 letter a AVG. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming te herroepen, wat echter geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de tot dat tijdstip uitgevoerde verwerking.

Hierna vindt u een opsomming van de door ons geplaatste cookies waarvoor geen toestemming is vereist:

Naam Opslagduur Soort/doel

__RequestVerificationToken

Sessie-einde

Voorkomt het ongeoorloofd plaatsen van website-inhoud (zgn. Cross-Site-Request-Forgery). Bevat geen informatie over de gebruiker.

ASP.NET_SessionId

Sessie-einde

Multifunctionele platformsessiecookie die door websites wordt gebruikt op basis van Microsoft .NET-technologie.

.ASPXANONYMOUS

1 uur

Unieke ID voor anonieme gebruikers.

_pk_id

13 maanden

Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht, en welke pagina's werden gelezen.

_pk_ses

30 minuten

Wordt door Matomo Analytics Platform gebruikt om de paginaoproepen van bezoekers tijdens de sessie bij te houden.

jsV

Sessie-einde

Wordt geplaatst door MTCaptcha en dient voor de opslag van de gebruikte script-versie.

mtv1ConfSum

Sessie-einde

Wordt geplaatst door MTCaptcha als testgegevens voor validatie.

mtv1Pulse

Sessie-einde

Wordt geplaatst door MTCaptcha als identificatiestring.

contrast

365 dagen

Slaat de instelling voor verhoog contrast op, om bij het volgende bezoek van de website deze instelling meteen standaard te activeren.

Hierna vindt u een opsomming van de door ons geplaatste cookies waarvoor toestemming vereist is:

Naam Opslagduur Soort/doel

NonEssentialCookiesAccepted

3 maanden

Opslag van de cookie-banner-beslissing

epslanguage

1 jaar

Taalvoorkeuren van de gebruiker

Hierna vindt u een opsomming van de door ons geplaatste cookies waarvoor toestemming vereist is bij toestemming voor alle cookies:

Naam Opslagduur Soort/doel

dtCookie

Sessie

Volgt het bezoek van verschillende aanvragen voor diensten van Dynatrace.

dtLatC

Sessie

Meet de serverlatentie voor de diensten van Dynatrace.

dtPC

Sessie

Wordt gebruikt voor de diensten van Dynatrace, om de juiste eindpunten te identificeren.

rxVisitor

2 jaar

Legt een unieke bezoekers-ID voor de gebruiker voor de diensten van Dynatrace vast, om de bezoeker te identificeren, aan wie de sessies moeten worden toegewezen.

Rxvt

Sessie

Slaat een tijdstempel op voor de diensten van Dynatrace, om vast te stellen, wanneer sessies beginnen en eindigen.

dtSa

Sessie

Wordt gebruikt, om contextinformatie van gebruikersacties op te slaan voor de diensten van Dynatrace op diverse pagina's.

Gebruik is zonder cookies niet mogelijk.

Dynatrace

Dynatrace krijgt inzicht in het prestatievermogen van de webapplicatie en in de navigatie van onze gebruikers op de website. Dynatrace registreert klikpaden, JavaScript-fouten, browsertypes en geografische regio's. Voor zover alle cookies zijn geaccepteerd, worden ook de velden Naam en E-mailadres, alsmede het IP-adres geregistreerd. Deze gegevens helpen ons om functioneringsproblemen te detecteren. De verzamelde gegevens worden automatisch na 35 dagen gewist.

Privacyverklaring van Dynatrace

Informatie over de rechten van de betrokkenen

Conform de privacy-basisverordening staan de betrokkene de volgende rechten ter beschikking:

1. Recht op informatie

Iedere bij de gegevensverwerking betrokken persoon heeft het recht - nadat hij zijn identiteit heeft aangetoond - van ASFINAG informatie erover te verlangen, of zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Is dit het geval, heeft de betrokkene het recht op verdere informatie over de doelen en de rechtsgrond van de verwerking, de categorieën van de hem betreffende gegevens, de gegevensbronnen, de ontvanger van zijn gegevens, het (niet)bestaan van een geautomatiseerde besluitvormingsprocedure inclusief profilering, een mogelijke instructie over zijn rechten en plichten en een kopie van de persoonsgegevens.

2. Recht op rectificatie en verwijdering

Als de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan de betreffende persoon — eventueel met behulp van een aanvullende verklaring — de rectificatie, voltooiing of verwijdering van de hem betreffende gegevens in het kader van de verwerkingsdoelen verlangen. ASFINAG is in het bijzonder verplicht persoonsgegevens te verwijderen voor zover de verwijdering wettelijk is voorzien resp. wanneer een bestaande toestemming voor verwerking is herroepen, geen verdere rechtsgrond voor de verwerking bestaat of wanneer persoonsgegevens voor de doelen, waarvoor ze werden verzameld niet meer vereist zijn.

Echter bestaat het recht op verwijdering niet, wanneer de verwerking voor vervulling een wettelijke verplichting van ASFINAG of voor waarneming van een taak, die in het openbare belang ligt of in de uitoefening van het openbare gezag gebeurt of voor rechtsvordering, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken verplicht is.

3. Recht op beperking van de verwerking

Iedere betrokken persoon heeft het recht de verwerking van zijn persoonsgegevens te laten beperken. Daarvoor moet zijn voldaan aan één van de volgende voorwaarden:

  • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon bestreden, gedurende een periode, die het ASFINAG mogelijk maakt, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
  • de verwerking is onrechtmatig en de betrokken persoon weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
  • ASFINAG heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking en tegelijkertijd heeft de betrokken persoon ze nodig voor de handhaving, uitoefening of verdediging van zijn rechten;
  • als de betrokken persoon bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet vaststaat, of de legitieme redenen van ASFINAG zwaarder wegen dan die van betrokkene.

Echter mogen beperkte gegevens ter bescherming van de rechten van een andere persoon, voor belangrijk openbaar belang of voor rechtsvordering, uitoefening of verdediging van de rechtsvorderingen van ASFINAG verder worden gebruikt.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De betrokken persoon heeft het recht, de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan ASFINAG beschikbaar heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen resp. – voor zover technisch mogelijk – aan een andere verantwoordelijke te laten overdragen. Dit recht bestaat echter alleen, als de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond van een overeenkomst resp. de toestemming van betrokkene.

5. Recht op bezwaar

De betrokken persoon heeft het recht, om redenen, die uit zijn speciale situatie resulteren, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Dit recht bestaat alleen, als de verwerking

  • voor de waarneming van een taak, die in het openbare belang licht, verplicht is, of
  • gebeurt in de uitoefening van het openbare gezag, dat aan ASFINAG is overgedragen, of
  • ter bescherming van de legitieme belangen van ASFINAG of een derde verplicht is.

ASFINAG verwerkt dan de persoonsgegevens niet meer, tenzij zij de dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon of tenzij de verwerking dient voor de rechtsvordering, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.

6. Recht op bezwaar tegen directe reclame

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclame, heeft de betrokken persoon het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens voor het maken van dergelijke reclame. Indien de betrokken persoon bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclame, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

7. Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Iedere betrokken persoon heeft het recht van beroep bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Barichgasse 40-42, 1030 Wenen, dsb@dsb.gv.at.